Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680 Laatimispäivä 02.09.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ

Fenno Water Ltd Oy
Y-tunnus 2017447-0

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki
Puh. 06 420 9500
Fax. 06 420 9555

Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki
Puh. 09 446 972
Fax. 09 446 973

 

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Outi Virtanen
puh. 06 420 9500
outi.virtanen(at)fennowater.fi

 

3. REKISTERIN NIMI

Fenno Waterin asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakastietoja kerätään ja tallennetaan asiakkuuden hoitamiseen liittyvää tiedottamista sekä tilausten käsittelyä ja toimittamista varten. Suostumuksellasi keräämme tietoja myös markkinoinnillisiin tarkoituksiin (suoramarkkinointi, kuten tuote-esitteiden ja messukutsujen lähettäminen).

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen tai suostumukseen perustuen:

 • suoramarkkinointisuostumus
 • tilaus- tai toimitussopimus

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • yrityksen nimi ja osoite sekä asiakasnumero
 • yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (jos tiedossa)
 • verkkolaskutustiedot

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on itse yhteydenottolomakkeen lähetyksen tai tilauksen yhteydessä ja sen valmistumisen aikana antanut. Tietoja käytetään markkinoinnin tarkoituksiin vain, jos niiden antaja hyväksyy tämän erikseen tietojen luovutuksen yhteydessä.

Keräämme myös Google Analytics -evästeiden avulla nettisivujemme kävijöihin liittyviä tietoja, joiden avulla saamme arvokasta tietoa sivustomme toimivuudesta ja käyttäjäystävällisyydestä. Näitä tietoja ovat esim. millä sivuilla kävijä vierailee ja kauanko hän viettää aikaa sivustolla. Kerätyt tiedot ovat täysin anonyymeja, eikä niitä voida yhdistää yksittäiseen luonnolliseen henkilöön.

Voit halutessasi tutustua Google Analyticsin tietosuojapolitiikkaan tarkemmin täällä.

 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Tietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen.

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan. Asiakasrekisterin tiedot ovat kokonaisuudessaan sähköiset. Rekisterin tiedot on tallennettu yksittäisen tietokoneen kovalevylle, jonne on pääsy vain syötetyllä salasanalla. Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein.
Henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Mikäli havaitsemme tieto- tai tietoturvaloukkaukseen viittaavan tapahtuman, ryhdymme
viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme
tietoturvaloukkauksesta tarvittavia tahoja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 

10. HENKILÖREKISTERIEN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Rekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä käyttää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen korjaamiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
 • Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

12. SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointisuostumus ja kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kerättyjä tietoja suoramarkkinointia varten.

Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Sopimukseen perustuvassa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen antamatta jättäminen johtaa palvelun toimittamisen estymiseen.

 

13. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tarkastuspyynnön voi esittää joko henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisterit voidaan tarkastaa yhdessä rekisterinpitäjän kanssa tai rekisterinpitäjää voidaan pyytää keräämään häntä koskevat tiedot.

 

14. TIEDON KORJAAMISOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä rekisterin vastuuhenkilölle sähköpostitse (kts. kohta 2). Pyyntöön tulee yksilöidä sekä virheellinen että korjattu tieto.

 

15. AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO TAI PROFILOINTI

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

 

16. REKISTERIHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Rekisteritoimintojen päätösvaltaa käyttävät ja toimintoja toteuttavat toimitusjohtaja ja toimistosihteeri.

 

17. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Katso kohta 2.

 

18. ONGELMISTA JA PUUTTEISTA ILMOITTAMINEN

Mikäli havaitaan ongelmia ja/tai puutteita, niistä tulee ilmoittaa välittömästi rekisterin vastuuhenkilölle.