Vesienkäsittelyn laitteet

Valmistamme erilaisten vesien ja lietteiden energiatehokkaat käsittelylaitteistot laadukkaista materiaaleista vankalla ammattitaidolla. Suunnittelemme tuotteet asiakkaan tarpeiden ja laatuvaatimusten mukaan panostaen samalla koneen käytön turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen. Laitteistot integroidaan toimiviksi kokonaisuuksiksi ja liitetään tarvittaessa jo olemassaoleviin järjestelmiin. Tuotteemme ovat CE-merkittyjä.

Esittelemme ohessa tuotteitamme tuoteryhmittäin. Tuotevalikoimamme on laaja kattaen lähes kaikki vesien- ja jätevesienkäsittelylaitteistot, joten kauttamme on mahdollista saada juuri kuhunkin kohteeseen sopiva laitteisto, vaikka niitä ei tuotesivulla erikseen mainittaisikaan.

 Tuotteet

Klikkaa valikosta kiinnostavaa tuoteryhmää ja tuotteet tulevat näkyviin tähän. Voit valita myös useita tuoteryhmiä.

Siirtymällä yksittäisen tuotteen sivulle, saat näkyviin lisää kuvia tuotteesta, tarkemmat tiedot tuotteesta sekä mahdollisuuden tilata konekortit sähköpostiisi.

Sulku-, ylivuoto- ja säätöluukut, kääntöpadot ja settipadot

Luukkuja ja patoja asennetaan kanaviin, altaiden seinämiin ja erilaisiin altaisiin. Suunnittelemme ja toimitamme erilaisia sulkuluukkuja, ylivuotoluukkuja, kääntyviä patoja ja jopa työnaikaisia settipatoja puhdistamoille, vedenjakelujärjestelmiin, tasausaltaisiin jne.

Sekoittimet

Vedenpuhdistus- ja lietteenkäsittelyprosesseissa tarvitaan usein massojen sekoitusta. Yleisin on kemikaalien sekoitus veden tai lietteen kanssa. Myös erityyppisiä vesiä voidaan sekoittaa keskenään, jotta saavutettaisiin puhdistusprosessille sopiva seos. Eräs yleinen sekoittimien käyttökohde on pitää vesi- tai lietemassat homogeenisena. Tarjoamme sekoittimia kaikkiin näihin tarkoituksiin.

Hiekkasuodatus ja mekaaninen suodatus

Tässä esitellään paineettomia hiekkapatjasuodattimia ja paineellisia mekaanisia suodattimia, joissa on teräksinen reikäpinta, teräksinen kiilalankapinta tai teräksinen kudottu verkkopinta suodatuselementtinä. Tarjoamme gravitaatioon perustuvia hiekkapatjasuodattimia toteutettuna betoni- tai teräsaltaisiin. Näissä hiekkapatjan puhdistus tapahtuu ajoittaisena ilma- ja vesihuuhteluna. 

Tarjoamme myös jatkuvapesuun perustuvia hiekkasuodattimia, jossa suodatinhiekkaa nostetaan jatkuvasti ilmapumpulla pesurin kautta puhtaana takaisin suodatusmassan päälle. Tarjoamme myös suodattavaan teräksiseen pintaan perustuvia paineellisia suodattimia, jossa suodattava sylinteri on pyöreän ulkosäiliön sisällä. 

 

Lamelliselkeytys

Lamelliselkeytys on gravitaatioon perustuvan laskeutuksen tehostettu muoto. Asettelemalla selkeytysaltaaseen noin kolmenkymmenen asteen kulmaan pystysuoraan nähden lamellilevyjä tai putkia, saadaan kiintoaineen ja veden erottuminen toisistaan nopeutumaan verrattuna laskeutumisnopeuteen pelkässä vesialtaassa. Painava liete laskeutuu altaan pohjalle ja vesi nousee pintaan. 

Jos on tarpeen erotella lamellien avulla kolmea eri ainetta, kuten kiintoainetta (painavaa), öljyä (kevyttä) ja vettä, toteutetaan ristivirtaukseen perustuva lamelliselkeytys. Tässä tapauksessa öljy nousee pintaan, kiintoaine laskeutuu pohjaan ja vesi poistuu altaan loppupäästä selkeytyneenä ulos. Tarjoamme monia erityyppisiä käytännön toteutuksia lamelliselkeyttimistä.

 

Flotaatio

Flotaatio on vaahdotukseen perustuva lietteen ja veden erotusmenetelmä. Toimitamme DAF-menetelmään (ilman liuotukseen) perustuvia flotaatiolaitteistoja. Flotaatiossa lietteet nostetaan veden pintaan ilmalla dispergoidun veden hienokuplien nosteen avulla ja kaavitaan siitä jatkokäsittelyyn. 

Flotaatiota käytetään monissa teollisuuden ja kunnallisten vedenpuhdistuslaitosten prosessien osana. Flotaatiota käytetään vesien puhdistukseen ja myös lietteiden tiivistykseen. Meillä on tarjottavana erittäin kattava määrä erilaisia flotaatioyksikoitä.

 

Kuivatun lietteen varastosiilot purkulaittein

Kuivatun lietteen poiskuljettamisen tai jatkokäsittelyyn annostelun optimoimiseksi vesienpuhdistus ja jätteenkäsittelylaitoksilla käytetään kuivatun lietteen varastointisiiloja. Siilojen tilavuudet ja purkulaitteistojen kapasiteetit suunnitellaan lietemassojen logistiikan kannalta sopiviksi.

Olemme erikoistuneet siilojen ja niiden syöttö- ja purkulaitteistojen suunnitteluun, valmistukseen ja toimituksiin.

 

Lietteenkuivaus

Tässä esitellään lietteen mekaanisia kuivauslaitteita, ei esimerkiksi lämpöenergiaa käyttäviä kuivauslaitteita. Tarjoamamme laitteet kykenevät käsittelemään erilaisista vedenpuhdistusprosesseista syntyviä lietteitä. Käsiteltävät lietteet voivat olla sakeudeltaan hyvin erilaisia, koska kuivauslaitteissamme on aina esitiivistysrumpu yhdistettynä kuivaimeen.

Kuivausyksiköihin kuuluu aina polymeeriliuoksella tapahtuva saostus. Polymeerilaitteisto vodaan kytkeä toimituskokonaisuuksiin. Valmistamme myös kuivatun lietteen kuljettimia.

Lietteentiivistys

Erilaisista vesienpuhdistus- ja lietteenkäsittelyprosesseista syntyy lietettä, joka ei ole soveltuvaa jatkokäsittelyyn, koska sen konsentraatio on liian alhainen tai se on muuten vaikeasti jatkokäsiteltävässä muodossa. Tällöin otetaan käyttöön lietteen tiivistys, joka on tavallisesti lietteen laatua parantava välivaihe ennen seuraavaa lietteenkäsittelyprosessin osaa. 

Tarjoamme erilaisia lietteentiivistyslaitteita monille erityyppisille lietteille. Tietyissä lietteen tiivistysprosesseissa käytetään kemikaalilla saostamista tiivistysprosessin tehostamiseksi.

 

Biologinen prosessi

Alla olevat laitteet kuuluvat biologisen puhdistusprosessin jälkiselkeytykseen. Tarjoamme erityyppisiä selkeytyslaitteita ja selkeytyksessä syntyvän lietemassan kaavinlaitteita. Jälkiselkeytystä tarvitaan biologisessa prosessissa syntyvän biomassan erottamiseen vedestä. 

Selkeytyksen laitteisiin kuuluu kaapimien lisäksi tuloveden virtauksen rauhoitusyksiköitä, selkeytetyn veden poistokouruja, pintalietteen poiston laitteistoja, erilaisia virtauksen estolevyjä ja joskus myös kemikaalien hämmennyslaitteistoja. Tarjoamme näitä kaikkia osia tapauskohtaisen tarpeen mukaisesti.

 

Kemikaalien annostelu

Erilaisia kemikaaleja annostellaan vesienpuhdistuksessa monenlaisiin tarkoituksiin. Tarvittava laitteisto valitaan suunnitellun kemikaalilaadun ja annostelutarpeen mukaan. Kemikaalityyppi valitaan laboratoriokokeiden ja olemassa olevan prosessitietämyksen perusteella. Kemikaaleja annostellaan prosessiin jauhe- tai liuosmuodossa. Kemikaalilaitteistoa ja kemikaalilaatua valittaessa on tarpeen ottaa yhteys asiantuntijoihimme.

Esiselkeytys

Esiselkeytystä käytetään kohteissa, joissa kiintoainetta ei ole kyetty vähentämään riittävästi aiemmissa puhdistusprosessin vaiheissa. Tällöin esiselkeytykseen tuleva vesi sisältää kiintoainetta ja kiintoaineen mukana tulevia muita lika-aineita niin paljon, että seuraavana tulevat prosessin osat kuormittuvat liikaa ja niiden puhdistusteho ei ole riittävä.

Kompaktit välppäys- ja hiekan- ja pintalietteen erotusyksiköt

Tällaisissa kompakteissa puhdistusyksiköissä hoidetaan samat puhdistustoiminnot kuin erillisissä välppäys-, siivilöinti-, hiekanerotus- ja pintalietteenerotusyksiköissä. Nämä yksiköt toimitetaan kokonaisuuksina, jotka voidaan kuljettaa kohteeseen ja asentaa paikalleen muutamista osakokoonpanoista.

Hiekan ja pintalietteen erottimet

Hiekanerottimia tarvitaan silloin, kun vesi sisältää edellisen puhdistusosion jälkeen haitallisen määrän hiekkaa tai muita epäorgaanisia raskaita partikkeleita. Haitta voi koitua luonnolle tai myöhempien puhdistusprosessin osien toiminnalle.

Pintalietteen erottimia tarvitaan silloin, kun vesi sisältää edellisen puhdistusprosessin osion jälkeen haitallisen määrän kevyttä kiintoainetta, rasvaa tai öljyä. Haitta voi koitua luonnolle tai myöhempien puhdistusprosessien osien toiminnalle.

 

Välppäys ja siivilöinti

Tämän tuoteryhmän laitteita tarvitaan silloin, kun puhdistettava vesi sisältää haitallisen määrän kiintoaineita. Haitta voi koitua luonnolle tai myöhempien puhdistusprosessin osien toiminnalle.